Belgelendirme

İşletmelerin yer seçimi, kuruluş ve üretim aşamalarında, faaliyetlerini yasal olarak devam ettirebilmeleri için ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde alınması gerekli izin ve ruhsatlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kanun / TüzükYönetmelikAlınması gerekli onay,izin ve belgeler
2872 Sayılı Çevre KanunuÇevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) YönetmeliğiÇED Gerekli Değildir veya Çevresel Etkileri Olumlu Belgesi
Su Kirliliği Kontrol YönetmeliğiDeşarj İzin Belgesi
İSKİ, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj YönetmeliğiDeşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
Hava Kalitesi Korunması YönetmeliğiEmisyon İzin Belgesi
Tehlikeli Atıklar Kontrol YönetmeliğiTehlikeli Atık Taşıma Firma ve Araç Lisansı
Katı Atıklar Kontrol YönetmeliğiGeri Dönüşüm Tesis Lisansı Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı
1593 Sayılı Umumi HıfzıssıhhaGayri Sıhhi Müesseseler (GSM) YönetmeliğiYer Seçim İzni
Tesis İzni
Deneme İzni
Açılma (GSM) Ruhsatı
1475 Sayılı İş Kanunuİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüİşletme Belgesi
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkındaki tüzükHizmet Yeterlilik Belgesi (LPG)

Denetim

İşletmeler, izin ve belgelendirme sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında taahüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

Kuzey Çevre, firmaların bu yükümlülükleri yerine getirebilmesi için;

  • Tesisin düzenli aralıklarla kontrol edilerek, yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi.
  • Tesis içi denetim raporunun hazırlanması.
  • Tesis yetkilisine ilgili kamu kurum ve kuruluşuna periyodik rapor sunulması.
  • Çevre Bakanlığı denetim görevlileri tarafından istenen bilgi ve belgelerin sağlanması.
  • ÇED Yönetmeliği Kapsamında yapılacak İzleme, Denetleme sürecinde yer almak

hususunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.